Adatkezelési tájékoztató

 

  A REDFOXHUNTING.EU weboldal és webáruház

   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATJA

 

 

(Hatályos: 2023. november 20. napjától visszavonásig)

 

Ezúton tájékoztatjuk a weboldalunkat látogatókat, a webáruházunkban vásárlókat (továbbiakban: Érintett/ Vásárló/Felhasználó) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A Webáruház termékei az Adatkezelő saját honlapjának minősülő, http://www.redfoxhunting.eu/  domain alatt működő weboldalon rendelhetőek meg.  

Adatkezelő elkötelezett Vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Felhasználó a Weboldal használatával, regisztrációval, megrendeléssel egyidejűleg elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.  

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató módosítására. A Tájékoztató mindenkori hatályos változatát a Weboldalán teszi közzé.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató szövege szerzői jogvédelem alatt áll, a jelen Weboldalon kívüli felhasználása - teljes egészében vagy bármely szövegrész tekintetében - nem engedélyezett!

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, online azonosító vagy a természetes személy képmása, testi, fiziológiai, szellemi, képzettségi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül - így automatizált vagy papír alapon – végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, törlése és megsemmisítése; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;  
„felhasználó”: adatközlő személy, aki megrendelést ad le a Weboldalon elérhető szolgáltatások (termékek megrendelése) vonatkozásában, ezáltal akinek a személyes adatát az Adatkezelő gyűjti és kezeli; illetve a Weboldal látogatója.

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Cégneve: BALASSA Ruházati Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye és levelezési cím: 2660 Balassagyarmat Erkel Ferenc u. 3.

Telephelye (személyes átvétel helye): 2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7.

Fióktelepe: 3170 Szécsény, Ferenczi Teréz utca 2/A.

Nyilvántartásba bejegyző Cégbíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Az Adatkezelő szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:

- webáruház telefonszáma: +36 30 958 0776

- e-mail: info@redfoxhunting.eu

Cégjegyzékszáma: 12-09-003985

Adószáma: 12902813-2-12

Képviselője: Boros László ügyvezető igazgató

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

 

 1. AZ ADATKEZLÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

 

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon végzi. Személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel. Az adatkezelés időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódik.

A személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

 

 

 1. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre (a személyes adatok címzettjei): a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő és az erre felhatalmazott adatfeldolgozói és megbízottjai ismerhetik meg.  

 

Az Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

 

 1. Weboldal látogatóinak adatai

 

A Weboldal megtekintésére regisztráció nélkül van lehetőség.  

Ilyenkor az alábbi adatokat kezeljük, illetve cookie-k tárolódnak a Felhasználó számítógépén. 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Statisztikai adatok névtelenül:

látogatás időpontja;
a Felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe;

a Felhasználó által használt böngésző típusa.

 • weboldal használata;
 • weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése;
 • statisztikai információk gyűjtése;
 • visszaélések megakadályozása.

 

 

A weboldal megtekintésétől számított 2 hónap.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 1. A Webáruházban nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

Regisztrációkor és vásárláskor az alábbi adatokat kezeljük.

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

Személyazonosító adatok: 

vezetéknév és utónév,
e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám;

„megjegyzés” rovatban megadott egyéb esetleges személyes adatok.

 

Számlázási adatok:

személyazonosító adatok + cím (ország, település, utcanév, házszám, irányítószám)

adószám – nem kötelező. 

 

Szállítási adatok:

személyazonosító adatok + kapcsolattartó munkatárs neve.

 

Egyéb:

vásárlás időpontja;

utalás esetén bankszámlaszám.

 

 

 • webáruházban történő vásárlás (online termékértékesítés);

 

 • megrendelések feldolgozása és teljesítése;

 

 • vásárlók, vásárlás és fizetés azonosítása, nyilvántartása;

 

 • visszaigazolás;

 

 • szabályszerű számla kiállítása;

 

 • házhozszállítás lehetővé tétele;

 

 • követelések érvényesítése;

 

 • kapcsolattartás a vásárlóval;

 

 • technikai műveletek végrehajtása.

 

 

Az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük.

A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok esetében az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.    

 

 

Online termékértékesítés esetén, illetve felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék teljesítése során az Infotv. 5. § (1) bekezdése, ill. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Valamint az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

Számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

 1. Termékek kiszállítása

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

A házhoz szállítást kérők, címzettek neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe.

A megrendelt termék házhoz szállítása.

A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

A szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

 

 

4. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

Fogyasztó neve, lakcíme;

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja (szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus levelezés útján);

 

Fogyasztó panaszának leírása, a Fogyasztó által bemutatott dokumentumok;

 

a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A weboldalon található formanyomtatványon vagy e-mailen, érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és dokumentálása, vagy a telefonbeszélgetés dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak a bejelentések, kérések és észrevételek.

 

 

Az Adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

 

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

 

           

5. Kapcsolatfelvétel (űrlapon vagy e-mail útján)

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Felhasználó neve, e-mail címe, opcionálisan a telefonszáma, illetve az üzenetben megadott egyéb személyes adatok.

 

 • a termékekkel kapcsolatos bővebb felvilágosítás nyújtása, információkérés kezelése;  
 • kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása.

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (bármikor megteheti), ennek hiányában az Adatkezelő az e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követő 1 év múlva törli.

 

Az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

 

Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel.

 

 1. Az Adatkezelő tárhely szolgáltatás körében az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Név: Újlap Kft.

Cégjegyzék száma: 01-09-987081

 

 1. Az Adatkezelő a számlázási tevékenység körében az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszáma: 01-09-303201

 

 1. Kiszállítási tevékenység

 

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Dunavirág utca 2-6.

Ügyfélszolgálati Iroda tel.: 06-1-767-8200

 

 1. Online fizetés

 

Cégnév: B-Payment Zrt., a Borgun magyarországi képviselete

Honlap: www.b-payment.hu

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. EMKE Irodaház II. em.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a B-Payment Zrt.   Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.b-payment.hu/bigfish/
lábléc: „Adatkezelési Szabályzat”

 

 1. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE -- TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

A „cookie” („süti”) egy rövid szöveges fájl (karaktersorozat), amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére és olvas vissza, tehát a Felhasználó bejelentkező eszközének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a Weboldalunk hatékonyabb és biztonságos működése érdekében. Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk.

- Biztonsági cookie;
- Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása/böngésző bezárása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
- Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. A böngésző beállításainak módosításáról szóló további információ érdekében, kérjük nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.

 

 1. ADATKEZELÉS MÓDJA

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Személyes adatok hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

 1. ÉRINTETTEK JOGAI

 

 1. A hozzáférés joga

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Érintett kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

 

 1. Tájékoztatás kérése

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást. 

Intézkedési határidő: az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetően - tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő az Érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat. 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

 1. Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a II. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén. 

 

 1.  Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

Telefon: +36 -1-683-5969; Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

 1. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról. Megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatok tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhőtárhelyen történik. Az Adatkezelő informatikai rendszereit érintő biztonsági mentésekkel kapcsolatos követelményeiről, feladatköreiről, valamint a mentési eljárásról az erre vonatkozó kérelem alapján tájékoztatást nyújt.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény a számvitelről (Számvtv.);

 

 

A dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

www.redfoxhunting.eu//files/files/rfh-adatkezeles.pdf

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2023. november 20.  

Minden jog fenntartva – BALASSA Kft.